News from and about Ukraine & Ukrainians: Ukrainian Community Press Releases
BRAMA
  UKRAINEWSTAND
Home - NEWS - Weather - Biz - Sports - Press - Calendar - Classifieds

  УКРАІНОВИНИ
Home - НОВИНИ - Погода - Ділове - Спорт - Прес - Календар - ОголошенняgetLinks(); ?>


 
Submit press releases here

BRAMA, August 11, 2000, 4:00pm EDT


Transliteration

Щедрий дар своїм односельцям


Володимир Войцюк, з кінорежисером О. Янчуком11 червня 2000, село Єзупіль11 червня 2000 року в селищі Єзупіль Тисьменицького району, що на Івано-Франківщині, відбулося урочисте відкриття пам’ятника Т. Шевченку.

Пам’ятник споруджено на кошти пана Володимира Войцюка, який понад 40 років свого життя працював вчителем математики і креслення в Єзупільській школі, а після виходу на пенсію, вже в час незалежності України, виїхав до Америки і тепер проживає в Нью-Йорку.

Автором проєкту пам’ятника є талановитий Прикарпатський скульптор Володимир Довбенюк, а майстер спорудження пам'ятника, Василь Лучків.

На урочистості, з нагоди відкриття пам’ятника Т. Шевченку, прийшли односельчани, вчорашні учні п. Войцюка, гості з навколишніх сід та з більш віддалених міст. На святі були присутні представники центрального телебачення і радіо.

Пам’ятник осв’ячували о.Ізидор Николин та о.Роман Олексюк. А в числі виступаючих був кінорежисер Олесь Янчук, відомий своїми фільмами "Голод -33", "Атентат", "Нескорений".

Володимир Войцюк в повоєнні роки будучи учнем 10 класу приймав участь в роботі підпільної пластової організації. Юні патріоти вели свою посильну боротьбу з жорстокою системою московських окупантів. Та з часом члени організації були викриті і 11 березня 1948 р. заарештовані. Тільки завдяки щасливій випадковості не заарештували В. Войцюка і його товариша Петра Гнатковського. Переживши складні роки совітської системи Володимир Войцюк емігрував до Америки вже в пенсійному віці. Він багато років зберігав у пам’яті своїх шкільких друзів, які попали в застінки НКВД (КГБ) і не дожили до світлого Дня незалежності.

В знак пам’яті про віковічну боротьбу українського народу за свою незалежність, а також в знак пам’яті про друзів і односельчан, які віддали свою молодість і життя за свободу України п. В. Войцюк вирішив спорудити пам’ятник Т.Г. Шевченку. Доречно сказати, що всі витрати пов’язані з реалізацією цього проєкту п. Войцюк покрив за власні кошти, які заощадив всього за кілька років праці, будучи звичайним двірником в Америці.

Велику допомогу в організації і виконанні всіх робіт пов’язаних з встановленням пам’ятника, в с. Єзупіль, надали Ганна Кушнір, голова селищної Ради, та Семен Кавка, ініціатор спорудження пам'ятника.

"Учителю, ваш приклад воістоно гідний наслідування, Хай людська шана і любов зігріває вашу щедру душу, - висловлювали в промовах свою вдячність щасливі і радісні земляки. А вилитий з бронзи Кобзар буде нагадувати нам про те, що щастя свободи не приходить само, за свободу треба боротися."

"Борітеся - поборете..." вчить нас великий Кобзар.

Ольга Кузишин,
Нью-Йорк, 2000


* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Shedryj' dar svoyim odnosel'tsyam


Volodymyr Voj'tsyuk, z kinorezhyserom O. Yanchukom11 chervnya 2000, selo Yezupil'11 chervnya 2000 roku v selyschi Yezupil' Tys'menyts'koho raj'onu, scho na Ivano-Frankivschyni, vidbulosya urochyste vidkryttya pam’yatnyka T. Shevchenku.

Pam’yatnyk sporudzheno na koshty pana Volodymyra Voj'tsyuka, yakyj' ponad 40 rokiv svoho zhyttya pratsyuvav vchytelem matematyky i kreslennya v Yezupil's'kij' shkoli, a pislya vykhodu na pensiyu, vzhe v chas nezalezhnosti Ukrayiny, vyyikhav do Ameryky i teper prozhyvaye v N'yu-J'orku.

Avtorom proyektu pam’yatnyka ye talanovytyj' Prykarpats'kyj' skul'ptor Volodymyr Dovbenyuk, a maj'ster sporudzhennya pam'yatnyka, Vasyl' Luchkiv.

Na urochystosti, z nahody vidkryttya pam’yatnyka T. Shevchenku, pryj'shly odnosel'chany, vchorashni uchni p. Voj'tsyuka, hosti z navkolyshnikh sid ta z bil'sh viddalenykh mist. Na svyati buly prysutni predstavnyky tsentral'noho telebachennya i radio.

Pam’yatnyk osv’yachuvaly o.Izydor Nykolyn ta o.Roman Oleksyuk. A v chysli vystupayuchykh buv kinorezhyser Oles' Yanchuk, vidomyj' svoyimy fil'mamy "Holod -33", "Atentat", "Neskorenyi".

Volodymyr Voj'tsyuk v povoyenni roky buduchy uchnem 10 klasu pryj'mav uchast' v roboti pidpil'noyi plastovoyi orhanizatsiyi. Yuni patrioty vely svoyu posyl'nu borot'bu z zhorstokoyu systemoyu moskovs'kykh okupantiv. Ta z chasom chleny orhanizatsiyi buly vykryti i 11 bereznya 1948 r. zaareshtovani. Til'ky zavdyaky schaslyvij' vypadkovosti ne zaareshtuvaly V. Voj'tsyuka i j'oho tovarysha Petra Hnatkovs'koho. Perezhyvshy skladni roky sovits'koyi systemy Volodymyr Voj'tsyuk emihruvav do Ameryky vzhe v pensij'nomu vitsi. Vin bahato rokiv zberihav u pam’yati svoyikh shkil'kykh druziv, yaki popaly v zastinky NKVD (KHB) i ne dozhyly do svitloho Dnya nezalezhnosti.

V znak pam’yati pro vikovichnu borot'bu ukrayins'koho narodu za svoyu nezalezhnist', a takozh v znak pam’yati pro druziv i odnosel'chan, yaki viddaly svoyu molodist' i zhyttya za svobodu Ukrayiny p. V. Voj'tsyuk vyrishyv sporudyty pam’yatnyk T.H. Shevchenku. Dorechno skazaty, scho vsi vytraty pov’yazani z realizatsiyeyu ts'oho poektu p. Voj'tsyuk pokryv za vlasni koshty, yaki zaoschadyv vs'oho za kil'ka rokiv pratsi, buduchy zvychaj'nym dvirnykom v Amerytsi.

Velyku dopomohu v orhanizatsiyi i vykonanni vsikh robit pov’yazanykh z vstanovlennyam pam’yatnyka, v s. Yezupil', nadaly Hanna Kushnir, holova selyschnoyi Rady, ta Semen Kavka, initsiator sporudzhennya pam'yatnyka.

"Uchytelyu, vash pryklad voistono hidnyj' nasliduvannya, Khaj' lyuds'ka shana i lyubov zihrivaye vashu schedru dushu, - vyslovlyuvaly v promovakh svoyu vdyachnist' schaslyvi i radisni zemlyaky. A vylytyj' z bronzy Kobzar bude nahaduvaty nam pro te, scho schastya svobody ne prykhodyt' samo za svobodu treba borotysya."

"Boritesya - poborete..." vchyt' nas velykyj' Kobzar.

Ol'ha Kuzyshyn,
New York, 2000


 


* * * * * * * * * * * * * * * * * *

More Community Press Releases -- Click Here
Comments and observations about this article and other news
may be posted to the Press Comment Board

DISCLAIMER:The contents of press releases on this website represent solely the positions of their respective authors and organizations. BRAMA neither endorses nor disapproves of the views expressed therein. BRAMA retains all final rights as to what may or may not appear on these pages. Anyone wishing to comment on the press releases is welcome to post notices to the Press Comment Board.


** Special: [Ukrainian Holidays and Traditions] [SHOP UKRAINIAN] [POLITICS]

BRAMA Home -- BRAMA in Ukrainian -- Calendar -- UkraiNEWStand -- Community Press -- Search BRAMA -- Arts/Culture -- Business -- CLASSIFIEDS -- Compute/Software -- Social Issues -- Education -- Fun -- Law -- e-LISTS&BB's -- Nova Khvylia (New Wave) -- SPORTS -- Travel -- Ukraine -- Government -- Diaspora Directory -- Suggest a Link -- Report a dead link -- About BRAMA - WebHosting - Domains - Advertising -- What's New? -- GOOGLE-- Yahoo!
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. All Rights Reserved.