Consulate General of Ukraine
in New York
Home 10th Anniversary
Independence
Elections 2002 General Info Laws of
Ukraine
Trade Mission Links Press
Releases
Documentation Authentication VISA
Processing
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Консульський статут України

(Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1043/96 від 05.11.96
N 150/97 від 17.02.97
N 70/99 від 27.01.99 )

З метою визначення правових засад діяльності консульських установ України п о с т а н о в л я ю:

Затвердити Консульський статут України (додається).

Президент України
Л.КРАВЧУК

м.Київ, 2 квітня 1994 року
N 127/94
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 2 квітня 1994 року
N 127/94

КОНСУЛЬСЬКИЙ СТАТУТ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ I
ЗАВДАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Глава I
Загальні положення

С т а т т я 1

Консульські установи України (далі - консульські установи) захищають за кордоном права та інтереси України, юридичних осіб і громадян України.

Консульські установи сприяють розвиткові дружніх відносин України з іншими державами, розширенню економічних, торговельних, науково-технічних, гуманітарних, культурних, спортивних зв'язків і туризму.

Консульські установи сприяють вихідцям з України та їх нащадкам у підтримці контактів з Україною.

С т а т т я 2

У цьому Статуті наведені терміни мають таке значення:

С т а т т я 3

Консульські установи здійснюють свою діяльність відповідно до цього Статуту, законодавства України, міжнародних договорів України та міжнародних звичаїв.

С т а т т я 4

Консульські установи підпорядковані Міністерству закордонних справ України і діють під загальним керівництвом глави дипломатичного представництва України у державі перебування.

С т а т т я 5

Консульські відділи дипломатичних представництв України очолюються завідуючими консульськими відділами, які іменуються генеральними консулами або консулами.

Генеральні консульства, консульства, віце-консульства і консульські агентства очолюються відповідно генеральними консулами, консулами, віце-консулами і консульськими агентами.

С т а т т я 6

Місцезнаходження консульської установи, її клас і консульський округ визначаються Міністерством закордонних справ України за погодженням з державою перебування.

С т а т т я 7

Консульська установа має печатку із зображенням Державного Герба України і назвою консульської установи українською мовою.

( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )

С т а т т я 8

Консульська установа має право встановлювати на будинку, зайнятому нею, щит з Державним Гербом України і назвою консульської установи українською мовою і мовою держави перебування.

( Стаття 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )

С т а т т я 9

Консульська установа має право піднімати Державний Прапор України на будинку консульської установи.

Консул України має право піднімати Державний Прапор України на своїй резиденції та засобах пересування.

( Стаття 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )

Глава II
Персонал консульських установ.
Порядок виконання консульських функцій

С т а т т я 10

Консульські службові особи перебувають на дипломатичній службі в Україні.

Працівники консульських установ, які є громадянами України і постійно проживають в Україні, перебувають на державній службі в Міністерстві закордонних справ України.

С т а т т я 11

Консул при призначенні на посаду одержує від Міністерства закордонних справ України письмове повноваження - консульський патент, і приступає до виконання своїх обов'язків після одержання дозволу держави перебування (екзекватури).

С т а т т я 12

Консул виконує функції, передбачені цим Статутом і законодавством України.

Консул за дорученням Міністерства закордонних справ України або глави дипломатичного представництва України в державі перебування може виконувати і інші функції, якщо вони не суперечать законодавству України, законодавству держави перебування і міжнародним договорам України.

С т а т т я 13

У державах, де немає дипломатичних представництв України, за згодою держави перебування на консула можуть бути покладені також і дипломатичні функції.

С т а т т я 14

Якщо консул з якоїсь причини не може виконувати свої функції або посада консула є тимчасово вакантною, виконання обов'язків консула покладається на іншу консульську службову особу цієї чи іншої консульської установи в державі перебування або на одного з членів дипломатичного персоналу дипломатичного представництва України в цій державі.

С т а т т я 15

Консул виконує покладені на нього функції особисто або доручає їх виконання іншій консульській службовій особі.

С т а т т я 16

Виконання консулом консульських функцій іншої держави може мати місце тільки за окремою вказівкою Міністерства закордонних справ України і за згодою держави перебування.

С т а т т я 17

Консул може звертатися до властей держави перебування в межах свого консульського округу з усіх питань, пов'язаних з діяльністю консульської установи.

С т а т т я 18

Консул зобов'язаний не менш як раз на рік провадити об'їзд свого округу.

С т а т т я 19

Скарги на дії консульських службових осіб і працівників консульських установ розглядаються в порядку підлеглості.
 
 

РОЗДІЛ II
ФУНКЦІЇ КОНСУЛА
ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ І ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Глава III
Загальні положення

С т а т т я 20

Консул зобов'язаний вживати заходів для того, щоб юридичні особи та громадяни України користувалися в повному обсязі всіма правами, наданими їм законодавством держави перебування і міжнародними договорами, учасниками яких є Україна і держава перебування, а також міжнародними звичаями.

Консул зобов'язаний вживати заходів для відновлення порушених прав юридичних осіб і громадян України.

У випадку, якщо після звернення консула до властей держави перебування не будуть відновлені порушені права юридичних осіб і громадян України, консул зобов'язаний повідомити про це Міністерство закордонних справ України та главу дипломатичного представництва України в державі перебування.

С т а т т я 21

Консул зобов'язаний приймати як письмові, так і усні звернення юридичних осіб та громадян України.

Консул приймає звернення іноземних юридичних осіб і громадян з питань, що стосуються виконання його функцій.

С т а т т я 22

Консул веде облік громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають у його консульському окрузі.

С т а т т я 23

Консул сприяє проведенню всеукраїнського референдуму, виборів Президента України, Верховної Ради України відповідно до законодавства України та країни перебування.

( Стаття 23 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )

С т а т т я 24

Консул надає допомогу у виконанні службових обов'язків членам державних делегацій України, народним депутатам України, представникам міністерств, інших органів виконавчої влади України, органів місцевого самоврядування, а також керівникам державних підприємств та наукових установ, які перебувають у межах його консульського округу.

( Стаття 24 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )

С т а т т я 25

Консул інформує громадян України, які тимчасово перебувають у його консульському окрузі, про законодавство держави перебування, а також про місцеві звичаї.

Розпорядження консула, видані в межах його повноважень з питань, що стосуються перебування громадян України за кордоном, мають для них обов'язкову чинність.

С т а т т я 26

Консул має право без окремого доручення представляти в установах держави перебування громадян України, якщо вони є відсутніми і не доручили ведення справи якійсь особі або не можуть захищати свої інтереси з інших причин.

Це представництво триває доти, поки особи, яких представляють, не призначать своїх уповноважених або не візьмуть на себе захист своїх прав та інтересів.

Глава IV
Функції консула щодо військового обліку громадян України

С т а т т я 27

Консул відповідно до законодавства України веде військовий облік громадян України, які тимчасово проживають за кордоном, і вживає заходів до забезпечення прибуття громадян України чоловічої статі, які досягли 18-річного віку, у військові комісаріати за місцем їх постійного проживання для призову на дійсну військову службу.

Глава V
Функції консула щодо виконання доручень слідчих або судових органів України

С т а т т я 28

Консул виконує доручення слідчих або судових органів України щодо громадян України, якщо це не заборонено законами держави перебування.

Зазначені доручення виконуються з додержанням процесуального законодавства України.

Глава VI
Функції консула щодо укладення та розірвання шлюбу, усиновлення (удочеріння), встановлення батьківства, опіки і піклування, реєстрації актів громадянського стану

С т а т т я 29

Консул має право укладати та розривати шлюб відповідно до законодавства України.

С т а т т я 30

Консул має право встановлювати батьківство у випадках, коли відповідно до законодавства України таке допускається в органах запису актів громадянського стану, якщо батьки дитини проживають в його консульському окрузі і хоча б один з них є громадянином України.

С т а т т я 31

Консул має право провадити усиновлення (удочеріння) дитини, яка є громадянином України і проживає за межами України.

Якщо усиновитель не є громадянином України, для усиновлення дитини, яка є громадянином України, необхідно одержати дозвіл уповноваженого на те органу України.

Консул за дорученням Міністерства закордонних справ України здійснює в установленому порядку нагляд за станом утримання та виховання дітей - громадян України, усиновлених іноземними громадянами, до досягнення ними 18-річного віку.

( Статтю 31 доповнено частиною третьою згідно з Указом Президента N 1043/96 від 05.11.96 )

С т а т т я 32

Консул вживає заходів для встановлення опіки (піклування) над неповнолітніми, недієздатними або обмеженими в дієздатності громадянами України, які перебувають в його консульському окрузі і залишилися без опіки (піклування).

Опіка (піклування), встановлена над громадянами України, що проживають за межами України, визнається дійсною в Україні, якщо щодо встановлення опіки (піклування) або її визнання немає заперечень консульської установи, в консульському окрузі якої проживають такі громадяни.

С т а т т я 33

Консул відповідно до законодавства України реєструє акти громадянського стану громадян України.

Консул приймає клопотання громадян України, які постійно проживають в його консульському окрузі, про внесення змін, виправлень і доповнень до записів актів громадянського стану, про відновлення втрачених записів, а також про зміни прізвища, імені та по батькові і надсилає їх на розгляд компетентним органам.

С т а т т я 34

Після одержання відомостей про народження або смерть на морському чи повітряному судні України якоїсь особи консул відповідно до чинного законодавства України реєструє акт про народження або смерть.

С т а т т я 35

Положення про порядок реєстрації консулом актів громадянського стану затверджується Міністерством юстиції України і Міністерством закордонних справ України.

Глава VII
Функції консула щодо майна громадян України

С т а т т я 36

Консул вживає заходів для охорони майна, що залишилося після смерті громадянина України.

Якщо залишене майно повністю або частково складається з предметів, що можуть зіпсуватись, а так само при надмірній дорожнечі зберігання такого майна консул має право продати це майно і надіслати виручені гроші за належністю.

С т а т т я 37

Консул має право приймати спадкове майно для передачі спадкоємцям, які перебувають в Україні.

С т а т т я 38

Консул може приймати на зберігання гроші, коштовності, цінні папери і документи, які належать громадянам України.

У разі смерті особи, якій належало майно, здане на зберігання, до такого майна застосовуються положення статті 36 цього Статуту.

Глава VIII
Функції консула щодо громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі в іншій формі, відбувають покарання або пропали безвісти

С т а т т я 39

Консул зобов'язаний стежити, щоб відносно громадянина України, взятого під варту (заарештованого) чи затриманого за підозрою у вчиненні злочину, чи підданого іншим заходам, які обмежують свободу громадянина України, або відбуваючого покарання у вигляді позбавлення волі, а так само підданого іншим заходам судового або адміністративного впливу, було дотримано законодавства держави перебування і договорів, укладених Україною з цією державою, та міжнародних договорів, учасниками яких є Україна і держава перебування.

Консул зобов'язаний на прохання заінтересованих осіб і за своєю ініціативою відвідувати громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі в іншій формі або відбувають покарання.

Консул зобов'язаний стежити, щоб таких громадян тримали в умовах, які відповідають вимогам гігієни і санітарії, і щоб вони не зазнавали жорстокого і принижуючого людську гідність поводження.

За всіх обставин консул зобов'язаний домагатися особистої зустрічі з громадянином України, щоб упевнитися, що права і інтереси цього громадянина не ущемлюються.

Консул зобов'язаний звертатися до компетентних властей держави перебування за сприянням у розшуку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебували у цій державі і пропали безвісти.

Глава IX
Функції консула в питаннях паспортів і віз

С т а т т я 40

Консул має право видавати, продовжувати паспорти громадянам України і вносити зміни до паспортів громадян України.

С т а т т я 41

Консул має право видавати, продовжувати, погашати візи на в'їзд в Україну, виїзд з України і транзитний проїзд через територію України, а також вносити зміни до виданих віз.

Глава X
Функції консула у питаннях громадянства

С т а т т я 42

Консул приймає від осіб, які постійно проживають в його консульському окрузі, заяви з питань громадянства України і разом з необхідними документами надсилає їх у Міністерство закордонних справ України для подальшого внесення на розгляд Президента України.

С т а т т я 43

Консул визначає належність осіб, які постійно проживають в його консульському окрузі, до громадянства України, а також реєструє втрату громадянства України цими особами.

Консул відповідно до чинного законодавства України надсилає до Міністерства закордонних справ України мотивовані подання щодо втрати громадянства України для їх подальшого внесення на розгляд Президента України.
 
 

РОЗДІЛ III
НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ, КОНСУЛЬСЬКА ЛЕГАЛІЗАЦІЯ, КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР

Глава XI
Нотаріальні дії

С т а т т я 44

Консул вчинює такі нотаріальні дії:

 1. посвідчує угоди (договори, заповіти, довіреності та інше), крім договорів про відчуження і заставу житлових будинків, що знаходяться в Україні;
 2. вживає заходів до охорони спадкового майна;
 3. видає свідоцтво про право на спадщину;
 4. видає свідоцтво про право власності на частку у спільному майні подружжя;
 5. засвідчує вірність копій документів і виписок з них;
 6. засвідчує справжність підпису на документах;
 7. засвідчує вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;
 8. посвідчує факт, що громадянин є в живих;
 9. посвідчує факт перебування громадянина в певному місці;
 10. посвідчує тотожність громадянина з особою, зображеною на фотографічній картці;
 11. посвідчує час пред'явлення документів;
 12. приймає в депозит грошові суми і цінні папери;
 13. приймає на зберігання документи;
 14. забезпечує докази;
 15. вчинює морські протести;
 16. вчинює виконавчі написи.
Консул може вчинювати інші нотаріальні дії, передбачені законодавством України.

Порядок вчинення нотаріальних дій консулом визначається законодавством України про державний нотаріат, цим Статутом та іншими законодавчими актами України.

Положення про порядок вчинення нотаріальних дій консулом затверджується Міністерством юстиції України і Міністерством закордонних справ України.

С т а т т я 45

Нотаріальні дії вчинюються у приміщенні консульської установи України.

В окремих випадках нотаріальні дії можуть бути вчинені поза зазначеною установою.

С т а т т я 46

Консул, який вчинює нотаріальні дії, зобов'язаний додержувати таємниці вчинюваних нотаріальних дій.

Довідки про вчинені нотаріальні дії і документи видаються відповідно до законодавства України про державний нотаріат.

С т а т т я 47

Нотаріальні дії вчинюються в день пред'явлення всіх необхідних для цього документів, сплати консульського збору і відшкодування фактичних витрат.

Вчинення нотаріальних дій може бути відкладено при необхідності витребування додаткових відомостей чи документів або направлення документів на експертизу, а також на інших підставах, передбачених законодавством України.

С т а т т я 48

Нотаріально посвідчувані угоди, а також заяви та інші документи підписуються в присутності консула, який вчинює нотаріальні дії.

Якщо угоду, заяву чи інший документ підписано за відсутності консула, то особа, яка підписала такий документ, повинна особисто підтвердити, що документ підписаний нею.

Консул, який вчинює нотаріальні дії, зобов'язаний роз'яснювати громадянам України їх права та обов'язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій з тим, щоб юридична необізнаність та інші подібні обставини не могли бути використані їм на шкоду.

С т а т т я 49

Консул не може вчинювати нотаріальні дії на своє ім'я і від свого імені, на ім'я і від імені своєї (свого) дружини (чоловіка), її (його) і своїх родичів по прямій лінії.

С т а т т я 50

Нотаріальне діловодство в консульській установі ведеться тією ж мовою, якою ведеться діловодство консульської установи.

Коли особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, не знає мови, якою ведеться діловодство в консульській установі, тексти документів, що оформлюються, повинен перекласти їй консул, який вчинює нотаріальну дію, або відомий консулові перекладач.

С т а т т я 51

Якщо консулові стане відомо про спадщину, яка відкрилася на користь громадян України, які проживають в Україні, консул негайно передає у Міністерство закордонних справ України всі відомі йому дані про таку спадщину і можливих спадкоємців.

С т а т т я 52

Якщо вчинення нотаріальної дії суперечить законодавству України, консул відмовляє у вчиненні такої дії.

Консул не приймає для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають вимогам законодавства України, або можуть за своїм змістом завдати шкоди інтересам України, або містять відомості, що порочать честь і гідність громадян.

На прохання особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальних дій, їй повинні бути викладені причини відмови і роз'яснено порядок її оскарження.

С т а т т я 53

При вчиненні нотаріальних дій відповідно до законодавства України, міжнародних договорів, в яких беруть участь Україна і держава перебування, застосовуються норми іноземного права.

Консул приймає документи, складені відповідно до вимог іноземного права, і вчинює посвідчувальні написи у формі, передбаченій іноземним законодавством, якщо це не суперечить законодавству України.

Глава XII
Консульська легалізація

С т а т т я 54

Консул легалізує документи і акти, складені за участю властей консульського округу, або такі, що виходять від цих властей.

Органи України приймають такі документи і акти на розгляд лише при наявності консульської легалізації, якщо інше не передбачено законодавством України або міжнародним договором, учасниками якого є Україна і держава перебування.

Консульська легалізація полягає у встановленні і засвідченні справжності підписів на цих документах та актах і відповідності їх законам держави перебування.

Порядок консульської легалізації встановлюється Міністерством закордонних справ України.

С т а т т я 55

Легалізації не підлягають документи і акти, які суперечать законодавству України або можуть за своїм змістом завдати шкоди інтересам України, або містять відомості, що порочать честь і гідність громадян.

Глава XIII
Консульський збір

С т а т т я 56

За консульські дії, що виконуються за кордоном і на території України, справляється консульський збір.

Відшкодуванню підлягають також фактичні витрати, пов'язані з виконанням зазначених дій.

С т а т т я 57

Консульський збір справляється відповідно до Тарифу консульського збору України і Положення про консульський збір України: за кордоном - у валюті країни перебування, в Україні - в національній валюті.

Положення про консульський збір затверджується Міністерством закордонних справ України за погодженням з Міністерством фінансів України.

РОЗДІЛ IV
ФУНКЦІЇ КОНСУЛА ЩОДО ВІЙСЬКОВИХ КОРАБЛІВ І ВІЙСЬКОВО-ДОПОМІЖНИХ СУДЕН ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ УКРАЇНИ

С т а т т я 58

Консул зобов'язаний всіляко сприяти українським військовим кораблям і військово-допоміжним суднам (далі - кораблі), які знаходяться в портах, територіальних і внутрішніх водах держави перебування в межах його консульського округу, в питаннях зв'язку з берегом, взаємовідносин з місцевими властями, матеріально-технічного забезпечення та в інших питаннях.

При відсутності у державі перебування військово-морських (військових) аташе України консул бере участь у вирішенні всіх питань, пов'язаних з заходом кораблів у порти, розташовані в межах консульського округу.

С т а т т я 59

При одержанні відомостей про наступне прибуття кораблів у порт, розташований у межах консульського округу, для входу в який потрібен лоцман, консул вживає заходів до того, щоб лоцман своєчасно прибув на корабель.

С т а т т я 60

По прибутті корабля консул негайно надає командирові корабля відомості, необхідні при зносинах з місцевими властями, зокрема про санітарний стан місцевості, правила порту, місцеві закони і звичаї, виконання яких є обов'язковим або якими необхідно керуватися командирові корабля і членам екіпажу.

С т а т т я 61

Консул зобов'язаний при першій можливості особисто відвідати корабель чи загін кораблів, що прибув.

У необхідних випадках консул супроводжує командира корабля (загону кораблів) при нанесенні візитів службовим особам держави перебування.

С т а т т я 62

У разі залишення тяжкохворого члена екіпажу корабля на лікування в державі перебування консул повинен стежити за ходом лікування і забезпечити його відправлення в Україну.

У разі смерті члена екіпажу корабля консул вживає заходів для поховання з належними почестями або відправлення тіла померлого в Україну.

Документи і особисте майно померлого надсилаються в Україну.

С т а т т я 63

У разі аварії, зіткнень кораблів та інших морських подій консул вживає всіх залежних від нього заходів для подання необхідної допомоги кораблям і для належного юридичного оформлення події, що мала місце.

С т а т т я 64

Консул надає допомогу командирові корабля (загону кораблів) у встановленні зв'язку з вищестоящим командуванням, а також сприяє у відправленні корабельної службової пошти.

С т а т т я 65

Консул рекомендує фірми і дає командирові корабля (загону кораблів) відомості, що можуть сприяти доброякісному і швидкому поповненню запасів кораблем, а також візує всі рахунки і документи, подані йому командиром корабля.

С т а т т я 66

Положення цього розділу відповідно поширюються і на літаки (вертольоти) авіації Збройних Сил України.
 
 

РОЗДІЛ V
ФУНКЦІЇ КОНСУЛА ЩОДО СУДЕН УКРАЇНИ

Глава XIV
Функції консула при приході і стоянці суден

С т а т т я 67

Консул стежить за тим, щоб у портах, територіальних і внутрішніх водах держави перебування в межах його консульського округу суднам надавалися у повному обсязі права та імунітети відповідно до законодавства держави перебування і міжнародних договорів, учасниками яких є Україна і держава перебування.

С т а т т я 68

Консул сприяє і подає необхідну допомогу капітанам суден у портах, територіальних і внутрішніх водах держави перебування.

С т а т т я 69

Консул вправі вимагати явки капітана в консульську установу і подання доповіді про обставини плавання судна, а також пред'явлення суднової ролі.

Капітан судна повинен сповіщати консула про прибуття судна в порт держави перебування і подавати відомості про обставини плавання.

С т а т т я 70

Консул має право в будь-який час відвідати судно.

С т а т т я 71

Консул зобов'язаний відмічати в судновій ролі зміни у складі суднового екіпажу, що сталися під час плавання судна і перебування його в порту.

С т а т т я 72

Консул має право:

а) сприяти входу судна в порт, виходу з нього і перебуванню судна в порту;
б) з'ясовувати обставини подій, що мали місце на судні, опитувати капітана і членів екіпажу судна;
в) сприяти вирішенню трудових спорів, що можуть виникнути між капітаном і членами екіпажу судна.

С т а т т я 73

У разі придбання судна за кордоном консул видає тимчасове свідоцтво на право плавання під Державним Прапором України.

Консул має право одержувати, складати або засвідчувати будь-яку декларацію чи інший документ щодо суден України, передбачений законодавством України або міжнародними договорами України.

( Стаття 73 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )

С т а т т я 74

Консул має право відправляти громадян України, пошту і вантажі на суднах України, що прямують у порти України.

Глава XV
Функції консула при відплитті суден

С т а т т я 75

Консул у разі необхідності видає капітанові судна свідоцтво, в якому зазначаються час прибуття і відплиття судна, день явки капітана в консульську установу, порт призначення, кількість пасажирів, а також кількість, вид і місце призначення вантажу.

С т а т т я 76

Якщо за наявними у консула відомостями захід судна в якийсь порт може бути небезпечним, небажаним чи неможливим, консул зобов'язаний попередити про це капітана судна, що відпливає.

С т а т т я 77

У разі крайньої необхідності консул вправі затримати готове до виходу в море судно або вимагати відплиття його раніше наміченого капітаном строку, навіть до закінчення вантажно-розвантажувальних операцій.

При цьому робиться відповідна відмітка в судновому журналі із зазначенням причини затримання чи вимоги негайного відплиття судна.

Глава XVI
Функції консула у разі корабельної катастрофи при аварії судна

С т а т т я 78

У випадку корабельної катастрофи або аварії судна консул зобов'язаний вживати всіх залежних від нього заходів для врятування пасажирів, екіпажу, судна і вантажу.

С т а т т я 79

Консул приймає від капітана заяву про загибель або пошкодження судна чи вантажу, або про допущене пошкодження іншого судна і вантажу, а також складає на прохання капітана судна акт про морський протест.

Акт про морський протест складається на підставі заяви капітана, даних суднового журналу, а також опитування самого капітана і, по можливості, не менше двох свідків з числа осіб командного складу судна і двох свідків із суднової команди.

Консул засвідчує акт про морський протест своїм підписом і гербовою печаткою.

Капітанові, на його прохання, видаються посвідчення про зроблений ним морський протест і акт про морський протест.

С т а т т я 80

Консул зобов'язаний подавати допомогу пасажирам і членам екіпажу судна, яке зазнало корабельної катастрофи або іншої аварії, в тому числі у необхідних випадках і в поверненні їх в Україну.

Глава XVII
Функції консула у разі хвороби або смерті членів екіпажу судна

С т а т т я 81

У разі хвороби когось із членів екіпажу судна в період плавання чи перебування в іноземному порту консул зобов'язаний надати допомогу у влаштуванні хворого члена екіпажу до лікувального закладу держави перебування.

С т а т т я 82

У разі залишення тяжкохворого члена екіпажу судна на лікування в державі перебування консул повинен стежити за ходом лікування і забезпечити його відправлення в Україну.

У разі смерті члена екіпажу судна консул вживає заходів для поховання з належними почестями або відправлення тіла померлого в Україну.

Документи і особисте майно померлого надсилаються в Україну.

РОЗДІЛ VI
ФУНКЦІЇ КОНСУЛА ЩОДО ЦИВІЛЬНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН УКРАЇНИ

С т а т т я 83

Консул повинен надавати допомогу командиру екіпажу і пасажирам цивільного повітряного судна України (далі - повітряне судно) у зносинах з властями держави перебування, а також вживати всіх заходів для повернення у разі необхідності повітряного судна, його екіпажу і пасажирів в Україну або ж для продовження польоту.

С т а т т я 84

Консул має право:

а) сприяти вльоту повітряного судна в аеропорт, вильоту з нього і перебуванню повітряного судна в аеропорту;
б) з'ясовувати обставини подій, які мали місце на повітряному судні, опитувати командира судна і членів екіпажу;
в) в разі необхідності вживати заходів для забезпечення лікування і відправлення в Україну членів екіпажу і пасажирів повітряного судна;
г) одержувати, складати або засвідчувати будь-яку декларацію чи інший документ щодо повітряних суден, передбачений законодавством України або міжнародними договорами України.

С т а т т я 85

У разі аварії, вимушеної посадки чи іншої надзвичайної події з повітряним судном у межах консульського округу консул надає необхідну допомогу екіпажу і пасажирам.

Консул також вживає всіх залежних від нього заходів для охорони повітряного судна, що зазнало аварії чи зробило вимушену посадку, вантажів і речових доказів, які свідчать про характер події, і надає допомогу спеціалістам України у розслідуванні льотної події.

С т а т т я 86

У разі вчинення злочинів на борту повітряного судна консул надає командирові повітряного судна допомогу у виконанні обов'язків, що випливають із законодавства України і міжнародних договорів України.

С т а т т я 87

Консул має право відправляти громадян України, пошту і вантажі на українських повітряних суднах, що прямують в аеропорти України.

РОЗДІЛ VII
ФУНКЦІЇ КОНСУЛА ЩОДО ЗАСОБІВ АВТОМОБІЛЬНОГО,
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ І СУДЕН РІЧКОВОГО ФЛОТУ

С т а т т я 88

При виконанні консульських функцій щодо засобів автомобільного, залізничного транспорту і суден річкового флоту консул керується положеннями розділів V і VI цього Статуту.
 
 

РОЗДІЛ VIII
ФУНКЦІЇ КОНСУЛА ПО САНІТАРНІЙ, ФІТОСАНІТАРНІЙ І ВЕТЕРИНАРНІЙ ОХОРОНІ

Глава XVIII
Функції консула по санітарній охороні

С т а т т я 89

При появі карантинних захворювань на раніше вільних від цих захворювань територіях консул негайно повідомляє про це відповідні міністерства та інші центральні органи виконавчої влади України із зазначенням назви зараженого району, числа випадків і протиепідемічних заходів, вжитих місцевими властями.

(Частина перша статті 89 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99) Консул інформує про це також представників інших заінтересованих відомств України.

Консул інформує громадян, які одержали дозвіл на в'їзд в Україну, про необхідність подання при в'їзді в Україну міжнародних сертифікатів про щеплення.

Глава XIX
Функції консула по фітосанітарній і ветеринарній охороні

С т а т т я 90

При появі в межах консульського округу небезпечних хвороб або шкідників сільськогосподарських рослин, а також у випадках масового захворювання худоби і птиці чи загрози поширення хвороб, спільних для людини і тварин, консул негайно повідомляє про це відповідні міністерства та інші центральні органи виконавчої влади України.

(Стаття 90 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )

С т а т т я 91

Консул інформує осіб, які одержали дозвіл на в'їзд в Україну, про необхідність подання при в'їзді в Україну ветеринарних сертифікатів на тварин, сировину і продукти тваринного походження, про правила ввезення в Україну насіння, живих рослин, садивного матеріалу, свіжих плодів та овочів.

РОЗДІЛ IX
НЕШТАТНІ (ПОЧЕСНІ) КОНСУЛИ

С т а т т я 92

Міністерство закордонних справ України за погодженням з державою перебування може доручити виконання окремих консульських функцій нештатним (почесним) консулам.

Нештатними (почесними) консулами можуть бути як громадяни України, так і іноземні громадяни з числа осіб, які займають помітне становище в суспільстві держави перебування і мають необхідні особисті якості.

Вони не повинні бути на державній службі у державі перебування або брати активну участь у її політичному житті.

С т а т т я 93

Нештатні (почесні) консули не повинні перебувати на державній службі в Україні.

( Стаття 93 в редакції Указу Президента N 150/97 від 17.02.97 )

С т а т т я 94

Діяльність нештатних (почесних) консулів України здійснюється відповідно до Положення про нештатних (почесних) консулів України.

(Стаття 94 в редакції Указу Президента N 150/97 від 17.02.97 )
 


Top of page | BRAMA - Gateway Ukraine | Questions for the Consulate | Consulate Homepage