В и с т у п

Президента України Л.Д.КУЧМИ

перед членами Кабінету Міністрів

27 квітня 2001 року

Шановні члени Уряду!

Не поділяючи позиції Верховної Ради, я разом з тим, як глава держави і гарант дотримання Конституції, не можу не реагувати на її рішення і змушений прийняти відставку Кабінету Міністрів України.

Роблячи це, висловлюю подяку всьому його складу, і насамперед Прем’єр-міністрові, за досягнуті позитивні результати.

Такі результати є, вони вагомі і незаперечні. Сьогодні життєво необхідно розвинути їх і поглибити, не збитися з взятого темпу за час формування нового Уряду.

 

Перешкоджати цьому не повинен ніхто, ні за яких обставин і з будь-яких мотивів - політичних, корпоративних, егоїстичних чи якихось інших.

 

Незалежно від оцінок факту відставки Кабінету Міністрів його не слід драматизувати і нагнітати навколо цього пристрасті.

 

Мабуть, сама логіка перехідного періоду з його граничним напруженням і максимальною самовіддачею в роботі вимагає приходу чергових команд для виконання нових завдань.

 

Разом з тим для мене була, є і залишається принциповою й незаперечною та істина, що жодних змін у внутрішній політиці та зовнішньополітичному курсі держави з відставкою Кабінету Міністрів не буде.

Навпаки, зміст і тональність обговорення роботи Уряду у Верховній Раді, результати голосування з цього приводу переконують у необхідності дальшої радикалізації економічних перетворень, прискореного утвердження демократичних інститутів у нашому суспільстві, реформування політичної системи, утвердження свободи слова.

Основні напрями докладення зусиль в економічній сфері вбачаю у невідкладному здійсненні структурних перетворень, в прискоренні процесу приватизації і забезпеченні максимальної його прозорості, особливо стосовно стратегічно важливих підприємств, завершенні земельної реформи, розвитку підприємництва та формуванні ринкової інфраструктури.

Про відступ від політики реформ не може бути навіть мови.

Буде продовжено роботу над посиленням соціальної орієнтації економічного розвитку, в центрі якого мають бути людина, її інтереси та потреби.

Усе, що здійснюється в реальній економіці, буде і надалі підпорядковуватися підвищенню рівня доходів людей, збільшенню розміру пенсій, посиленню соціальної та матеріальної підтримки найбільш вразливих верств населення.

Як політичний епатаж, розцінюю те, що дехто приписує сьогодні Україні на міжнародній арені. Ми ні на крок не відступимо від таких головних пріоритетів, як інтеграція в Європу, посилення співпраці з нашими головними партнерами - Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки, Росією, Польщею, продовження дружнього діалогу з усіма сусідніми державами.

Ключовими цілями залишаються залучення в Україну іноземних інвестицій, використання міжнародного досвіду розбудови демократичних інституцій, створення надійної системи захисту прав та свобод людини і громадянина.

Користуючись нагодою, хотів би звернутися до політиків і політичних партій: за всієї болісності процесу зміни Уряду це не повинно стати приводом для розмежування суспільства, поляризації різних його сил, дезорганізації в економіці та інших сферах життя.

Розумію сьогоднішні почуття тих, хто підтримував Уряд. Але всі ми повинні виявити вищу мудрість і відповідальність. Треба перегорнути цю сторінку прожитого, не роздаючи поспішних, огульних оцінок.

Мусимо все ретельно й об’єктивно зважити, винести уроки для дальшої роботи.

Сьогодні я ще не готовий назвати кандидатуру нового Прем’єр-міністра - оскільки розраховував на інший перебіг подій.

Будуть невідкладно проведені консультації з парламентськими фракціями, політичними партіями, регіональними лідерами, представниками громадськості.

Нам треба вийти на взаємоприйнятну кандидатуру, основними якостями якої мають бути високий професіоналізм, компетентність, державні масштаби мислення, дій та відповідальності.

Безумовно, це буде постать, компромісна для парламенту і політичних сил.

Але безкомпромісна у проведенні визначеного курсу на побудову демократичної, соціальної, правової держави.

Хочу однозначно застерегти: розумні компроміси, пошук взаємоприйнятних рішень при формуванні складу Кабінету Міністрів не повинні перетворитися на торги.

На вирішальному етапі своєї новітньої історії Україна повинна мати міцний, згуртований і дієздатний Уряд.

Я хочу ще раз подякувати Віктору Андрійовичу Ющенку, всьому Кабінету Міністрів за здійснену роботу.

 

 

Address

of the President of Ukraine Leonid Kuchma

to the members of the Cabinet of Ministers

27 April 2001

Esteemed members of the Government,

Not sharing the position of the Verkhovna Rada, at the same time, I as the Head of the State and the guarantor of adherence to the Constitution, cannot but react to its decision; therefore I am forced to accept the resignation of the Cabinet of Ministers of Ukraine.

While doing this I express my gratitude to its entire staff and first of all, to the Prime Minister, for the achieved positive results.

Such results exist, they are weighty and undeniable. Today it is vitally necessary to develop and deepen them and not to lose the achieved tempo during the composition of a new Government.

Nobody must hamper this, under any conditions and because of any motifs – political, corporate, egoistic or any other.

Irrespectively of the assessments of the fact of resignation of the Cabinet of Ministers it should not be dramatized and the situation should not be pumped up.

Probably it is the logic of transitional period itself, with its extreme exertion and maximum devotion to the work, which requires arrival of new teams to fulfill new tasks.

At the same time the fact that no changes of internal policy and foreign political course shall take place after the resignation of the Cabinet of Ministers has been and remains principal and undeniable for me.

On the contrary, the content and modality of discussion of the work of the Government at the Verkhovna Rada, the results of relevant voting convince of the need for further radicalization of economic changes, accelerated establishment of democratic institutions in our society, reforms of the political system and strengthening the freedom of speech.

I see the main directions of efforts in the economic field in urgent conducting of structural changes, acceleration of the process of privatization and ensuring its maximum transparency, especially as regards strategically important enterprises, completion of land reform, development of entrepreneurship and formation of market infrastructure.

Deviation from the policy of reforms is out of the question.

Work will be continued to strengthen social orientation of economic development, which will be centered on individual, his interests and needs.

Everything done in the real economy will be further dedicated to the increase of level of income and pensions of the people, strengthening social and material support of the most vulnerable levels of population.

I regard arrogations of some people about Ukraine’s stance at the international arena as political epatage. We will not go back a step from such main priorities as integration into Europe, strengthening cooperation with our main partners – the European Union, the United States of America, Russia and Poland, continuation of friendly dialogue with all neighboring countries.

Our key goals remain attraction of foreign investments to Ukraine, use of international experience of development of democratic institutions, creation of reliable system of protection of rights and freedoms of human and citizen.

I avail myself of this opportunity to address the politicians and political parties: in spite of all soreness of the process of replacement of the Government, it must not become an occasion for divide of the society, polarization of its different forces and disorganization of economy and other spheres of life.

I realize today’s feeling of those who supported the Government. However we all must manifest supreme wisdom and responsibility. We should turn this page of yesterday without hasty and ungrounded appraisals.

We must weight everything thoroughly and objectively and learn lessons for further work.

Today I am not ready to announce the candidacy of the new Prime Minister – since I expected another course of events.

Consultations with parliamentary fractions, political parties, regional leaders and representatives of public will be carried out immediately.

We need to find a mutually acceptable candidacy, whose main characteristics should be high professionalism, competency, and statewide scale of thinking, actions and responsibility.

Certainly, it will be a compromise figure for the parliament and political parties.

However it will be an uncompromising figure in conducting established course of development of a democratic, social and jural state.

I want to warn unambiguously: reasonable compromises and search for mutually acceptable solutions during formation of the Cabinet of Ministers must not turn into haggling.

Ukraine must have a strong, consolidated and capable Government.

Once again I would like to thank Viktor Andriyovych Yuschenko and the whole Cabinet of Ministers for the work they have carried out.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент України Леонід Кучма прийняв у п'ятницю ввечері відставку Кабінету Міністрів України та доручив йому виконувати обов'язки до формування нового уряду.

Леонід Кучма зробив це під час зустрічі з членами Кабінету Міністрів, в якій взяли участь Голова Верховної Ради Іван Плющ, керівники вищих судових установ, Адміністрації Президента України, центральних органів виконавчої влади.

27.04.2001 р. № 3