УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо поліпшення

інвестиційного клімату в Україні

__________________________________________________

 

З метою забезпечення комплексного підходу до формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні, активізації інвестиційної діяльності та за результатами п'ятого пленарного засідання Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні постановляю:

1. Кабінету Міністрів України затвердити до 1 жовтня 2001 року Програму розвитку інвестиційної діяльності в Україні на 2002 - 2010 роки (далі - Програма). У проекті Програми передбачити комплексні заходи щодо дальшого поліпшення інвестиційного клімату в Україні, зокрема:

1) дальшої дерегуляції підприємницької діяльності та лібералізації ділової активності в цій сфері, зокрема шляхом забезпечення мінімізації втручання органів виконавчої влади у господарську діяльність підприємців, посилення персональної відповідальності керівників органів виконавчої влади за видання нормативно-правових актів, що негативно впливають на ринкове середовище та інвестиційний клімат в Україні;

2) завершення формування стабільної та передбачуваної нормативно-правової бази, яка б грунтувалась за принципом рівності всіх інвесторів та забезпечувала всебічне регулювання питань інвестиційної діяльності;

3) забезпечення прозорості процедури прийняття рішень центральними та місцевими органами виконавчої влади, поширення практики публічних обговорень проектів нормативно-правових актів з питань здійснення інвестиційної діяльності;

4) удосконалення механізмів управління корпоративними правами, в тому числі тими, що належать державі, забезпечення збільшення дивідендів (доходів), які нараховуються на акції (частки, паї), що належать державі у майні господарських товариств, посилення захисту прав дрібних акціонерів;

5) усунення структурних деформацій в економіці України шляхом випереджаючого нарощування темпів розвитку споживчих галузей та сфери послуг; залучення у пріоритетні галузі економіки інвесторів, які мають довгострокові інтереси, посилення контролю за додержанням взятих ними інвестиційних зобов'язань;

6) підвищення ефективності процедур банкрутства;

7) забезпечення дальшого реформування податкової системи, в тому числі шляхом зниження податкового навантаження, оптимізації та підвищення прозорості процедури адміністрування податків, безумовного додержання прав платників податків;

8) підвищення інвестиційної привабливості об'єктів приватизації шляхом їх реструктуризації, забезпечення завершення відокремлення об'єктів соціальної інфраструктури, створення рівних умов для учасників приватизації, підвищення прозорості приватизаційних процедур, законодавчого врегулювання з урахуванням міжнародних стандартів та досвіду питань відповідальності за раніше спричинену підприємствами екологічну шкоду;

9) дальшого здійснення адміністративної реформи з метою вдосконалення та підвищення ефективності державного управління, усунення бюрократизму та проявів корупції, вдосконалення партнерських відносин між суб'єктами підприємницької діяльності і органами виконавчої влади;

10) розширення і модернізації транспортної інфраструктури України, зокрема газотранспортної системи, зростання обсягів транзитних перевезень, створення національної мережі міжнародних транспортних коридорів на основі активізації залучення інвестицій у розвиток транспортної інфраструктури, дорожнього господарства, оновлення рухомого складу підприємств транспорту, в тому числі з використанням механізмів концесії, лізингу;

11) розвитку конкурентного середовища і збільшення надходжень інвестицій у галузі зв'язку, удосконалення тарифного регулювання, сертифікації та стандартизації у сфері надання телекомунікаційних послуг;

12) дальшого зміцнення банківської системи України, зростання рівня концентрації банківського капіталу, збільшення обсягів довгострокового кредитування реального сектора економіки, практичного запровадження механізмів іпотечного кредитування, забезпечення стимулювання залучення грошових вкладів населення, створення небанківських фінансових установ, стимулювання притоку іноземного капіталу в банківську сферу;

13) пожвавлення інвестиційної діяльності у спеціальних економічних зонах і територіях пріоритетного розвитку, на яких запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяльності, насамперед на депресивних територіях;

14) стимулювання залучення інвестицій у наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, створення нових та розвитку існуючих технопарків, технополісів, інноваційних бізнес-інкубаторів;

15) сприяння впровадженню судової реформи та забезпечення безумовного виконання судових рішень.

Під час розроблення проекту Програми врахувати результати міжнародного форуму "Шляхи збільшення інвестицій в Україну", який було проведено 18 червня 2001 року під егідою Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні.

2. Кабінету Міністрів України:

передбачати під час розроблення проектів закону про Державний бюджет України на 2002 та наступні роки кошти, необхідні для реалізації Програми;

внести пропозиції щодо започаткування інвестиційних проектів у окремих пріоритетних галузях економіки України під егідою Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні;

доповісти про затвердження Програми та надавати кожні півроку інформацію про хід її виконання.

3. Міністерству економіки України, Міністерству закордонних справ України, Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України розробити із залученням іноземних членів Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні та координатора зв'язків з іноземними членами цієї Ради, основних іноземних і вітчизняних інвесторів (за їх згодою) проект програми "Інвестиційний імідж України", передбачивши заходи щодо широкомасштабного висвітлення інвестиційної політики та здобутків України у формуванні сприятливого інвестиційного клімату з метою створення позитивного інвестиційного іміджу України за кордоном.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям передбачати при підготовці проектів відповідних бюджетів кошти, необхідні для реалізації програм збільшення обсягів залучення інвестицій для економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

 

Президент України Л.КУЧМА

 

м. К и ї в

12 липня 2001 року

№ 512/2001