ВИСТУП

Державного секретаря МЗС України Ю.А.Сергеєва

пiд час презентацiї книги

"Головування України в Радi Безпеки ООН"

на урочистiй церемонiї святкування Дня ООН

24 жовтня 2001 року

 

Шановнi учасники урочистого святкування!

Панi та панове!

Дозвольте менi презентувати вам книгу пiд назвою "Головування України в Радi Безпеки ООН" - видання, яке тiльки нещодавно побачило свiт.

Не пiдлягає сумнiву той факт, що участь України протягом 2000-2001 рокiв в роботi Радi Безпеки ООН - одному з головних органiв всесвiтньої органiзацiї, на який покладено прiоритетну вiдповiдальнiсть за пiдтримання мiжнародного миру й безпеки - вже пiдтвердила здатнiсть нашої країни проводити виважену зовнiшню полiтику, яка спирається на чiткi та об'єктивнi критерiї, цiлi i принципи Статуту ООН, основоположнi норми мiжнародного права i в основi якої завжди стоять нацiональнi iнтереси. Наша країна зарекомендувала себе активним та iнiцiативним членом РБ, з позицiєю якого рахуються, який здiйснює ефективний вплив на процес прийняття в РБ доленосних рiшень та робить власний вагомий внесок в їх реалiзацiю.

Черговою нагодою пiдтвердити такий свiй "iмiдж" стало для України головування в Радi Безпеки ООН у березнi 2001 року. Без сумнiву, головування в Радi Безпеки стало кульмiнацiєю нашого членства в цьому органi, але одночасно i серйозним iспитом для української дипломатiї.

Україна поставилася до виконання функцiй Голови Ради Безпеки з особливою вiдповiдальнiстю. Ця особлива вiдповiдальнiсть була засвiдчена особистим Посланням Президента України Леонiда Кучми Генеральному секретарю ООН Кофi Аннану напередоднi виконання цiєї мiсiї, в якому вiдображене наше бачення ролi та мiсця Ради Безпеки у свiтi.

Ця особлива вiдповiдальнiсть була також пiдтверджена участю у головуваннi Мiнiстра закордонних справ Анатолiя Зленка, що стало полiтичною кульмiнацiєю дiяльностi України на чолi РБ. Адже саме цей перiод виявився одним з найiнтенсивнiших у роботi Ради Безпеки i найрезультативнiшим з точки зору реалiзацiї наших iнiцiатив. Серед реалiзованих Україною протягом головування зовнiшньополiтичних iнiцiатив я хотiв би нагадати лише про двi - проведення пiд головуванням Мiнiстра А.Зленка офiцiйного засiдання РБ, присвяченого пiдсумкам Третьої грузино-абхазької зустрiчi в м. Ялта, та засiдання, присвяченого огляду виконання Декларацiї Самiту Ради Безпеки ООН, який проходив у вереснi минулого року за iнiцiативою Президента України.

Українi вдалося сконцентрувати зусилля РБ на предметному розглядi найбiльш актуальних проблем, що мають виняткову важливiсть для мiжнародного миру та безпеки. Об'єктом уваги РБ в березнi була ситуацiя на Балканах, Близькому Сходi, в Африцi та iнших регiонах свiту.

Зрозумiло, що цей iнтенсивний перiод у роботi Ради Безпеки знайшов своє вiдображення у великому масивi документiв, якi становлять значний iнтерес i можуть знаходитися не лише на полицях бiблiотек, а й на столi кожного, хто хоче ними послугуватися.

Саме такою є мета представленого вашiй увазi досить унiкального видання, основу якого i склали березневi документи Ради Безпеки. Серед них - Послання Президента України Генеральному секретарю ООН напередоднi головування, схваленi Радою Безпеки протягом мiсяця рiшення, виступи українських представникiв з усiх питань, що розглядалися цим органом, заяви Голови Ради Безпеки ООН, протоколи офiцiйних вiдкритих засiдань та iншi матерiали. До цього слiд додати рiдкiснi фотознiмки, якi мiстяться у книзi. Шановнi учасники урочистого зiбрання!

На мою думку, багатостороння дипломатiя є одним з найбiльших та найцiкавiших феноменiв мiжнародних вiдносин сьогоднiшнього дня. У цьому контекстi цiннiсть представленої вам книги полягає у її значення як для розумiння, принаймнi часткового, механiзму роботи Ради Безпеки ООН як головного "нервового" та "мозкового" центру багатосторонньої дипломатiї, характеру та ваги її рiшень, так i для ознайомлення з позицiєю України з багатьох питань, що розглядаються цим органом.

Тому сподiваюся, що видання становитиме iнтерес як для професiйних дипломатiв, полiтикiв, юристiв, науковцiв та педагогiв, так i стане в нагодi усiм тим, хто не є байдужим до свiтових процесiв бурхливого сьогодення та мiсця в них України. Дякую за увагу.