Валовий внутрішній продукт (ВВП)

Приріст ВВП у січні 2001 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 9,1%.

Номінальний валовий внутрішній продукт за орієнтовною оцінкою становив 13616 млн. грн.

За більшістю видів економічної діяльності спостерігається приріст виробництва та збільшення валової доданої вартості (ВДВ). Найзначніший приріст ВДВ спостерігався в обробній промисловості - 27%, оптовій і роздрібній торгівлі - 11,4%, добувній промисловості - 8,7% та будівництві - 8,6%.

Промисловість

 

У січні 2001 р. випуск промислової продукції порівняно з січнем 2000 р. зріс на 19,5%. Збільшились обсяги виробництва у всіх основних видах промислової діяльності, крім виробництва та розподілення електроенергії.

Обсяги виробленої продукції зросли у промисловості 26 регіонів, тоді як у січні 2000 р. таких регіонів було 23.

У добувній промисловості приріст обсягів виробництва проти січня минулого року становив 8,8%.

Суттєво (на 27,1%) збільшились обсяги продукції порівняно з січнем 2000р. на підприємствах обробної промисловості, де зосереджено дві третини всього промислового виробництва.

Значний внесок у нарощування обсягів виробництва зробили підприємства харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів, які збільшили випуск продукції на 32,3%.

У легкій промисловості обсяги продукції проти січня 2000 р. зросли на 40,5%. В текстильній промисловості випуск продукції збільшено на 28,7%.

На підприємствах з оброблення деревини та виготовлення виробів з неї у січні поточного року проти січня 2000 р. обсяги продукції зросли на 50,1%, у целюлозно-паперовій та поліграфічній промисловості - на 43,9%.

На підприємствах з випуску коксу та продуктів нафтопереробки обсяги виробництва у січні поточного року проти січня минулого року зросли на 28,2%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості у січні 2001 р. проти відповідного місяця торік обсяги виробництва зросли на 14,8%.

На підприємствах з виробництва неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) обсяги продукції зросли порівняно з січнем попереднього року на 26,3%.

Більш як на чверть зросли обсяги виробництва в металургії та на підприємствах з оброблення металу.

На підприємствах машинобудування обсяги виробленої продукції зросли порівняно з січнем 2000р. на 24,4%.

Обсяги виробництва та розподілення електроенергії за січень 2001 р. порівняно з січнем 2000 р. скоротились на 0,2%.

Сільське господарство

Обсяг продукції сільського господарства за січень 2001 р. в усіх категоріях господарств порівняно з січнем 2000 р. зріс на 0.5%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності скоротився на 6,1%, а в господарствах населення відзначалося його зростання на 2,5%.

Наявні ресурси насіння для посіву в цілому забезпечують потреби сільськогосподарських підприємств. На початок лютого в цих підприємствах було в наявності 1,1 млн. тонн (101% до потреби) насіння ярих зернових та зернобобових культур (без кукурудзи та страхфондів). Крім того, в страховий фонд засипано 228,5 тис. тонн зернових, що на 18% більше, ніж передбачено. Насіння соняшнику для посіву заготовлено загалом 14,9 тис. тонн (100% до потреби).

Аграрні підприємства забезпечені пально-мастильними матеріалами для весняно-польових робіт значно краще, ніж торік. За січень поточного року порівняно з січнем 2000 р. надходження сільськогосподарським товаровиробникам дизельного пального зросло майже наполовину. Станом на 1 лютого 2001 р. в сільськогосподарських підприємствах було в наявності дизельного пального на 68%, а бензину - на 43% більше порівняно з відповідною датою минулого року.

Середні ціни сільськогосподарської продукції, проданої аграрними підприємствами, у січні 2001 р. зросли порівняно з відповідним періодом 2000 р. на 38%, у тому числі продукції рослинництва - на 18%, тваринництва - на 45%.

Будівництво

 

Обсяги робіт, виконаних власними силами будівельних підприємств усіх форм власності, що працювали за контрактами підряду, у січні поточного року зросли на 9.1% порівняно з січнем минулого року і становили 508,8 млн. грн.

Слід зазначити, що підприємствами недержавної форми власності виконано дві третини загального обсягу робіт, проте, приріст виконаних ними робіт становив 8,6%, тоді як на державних - 10,6%.

Транспорт

 

За січень 2001 р. підприємствами транспорту перевезено 56,3 млн. тонн вантажів, що на 2,1% більше, ніж за січень минулого року. Вантажообіг становить 30,7 млрд. тонно-кілометрів і збільшився на 0,5%. Залізницями України перевезено 27,7 млн. тонн вантажів, що на 10% більше обсягів січня 2000 р. Відправлення вантажів, що становить 83,7% у загальному обсязі перевезень, зросло на 13,7%. Вітчизняний морський та річковий торговельний флоти збільшили перевезення вантажів на 10,8%, з них у закордонному плаванні - на 10,5%. Переробка експортних вантажів збільшилася на 4,6%, імпортних - на 7%.

Автомобільним транспортом виконано вантажообіг в обсязі 0,5 млрд. ткм, що на 10,9% більше, ніж у січні минулого року. Магістральними трубопроводами транспортовано 18,4 млн. тонн вантажів, що на 4,1% менше, ніж у січні 2000 р., що пов'язано зі скороченням перекачування газу на 11,3%. Водночас обсяги транспортування нафти зросли в цілому на 14,9%, її транзит на 11%, аміаку - відповідно на 20,7% та 6.4%.

Фінанси

 

Доходи Зведеного бюджету за 2000 р. (за оперативними даними Державного казначейства України) становили 48,5 млрд. грн. (27,7% до ВВП), що становить 114,5% від річних призначень.

Видатки Зведеного бюджету становили 47,3 млрд. грн. (27% до ВВП), що становить 111,7% від річних призначень. На підтримку галузей економіки витрачено 7,2 млрд. грн., або 15,3% загального обсягу видатків.

Видатки з обслуговування державного боргу становили 4,6 млрд. грн. (2,6% до ВВП), або 9,7% від суми видатків, у тому числі на обслуговування зовнішнього державного боргу витрачено 2,9 млрд. грн. (1,7% до ВВП), або 6,1% - відповідно.

Профіцит Зведеного бюджету за 2000 р. становив 1,2 млрд. грн. (0,7% до ВВП).

Державний бюджет по доходах виконано у сумі 35,6 млрд. грн. (105% річних призначень), або 20,4% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) і на 55% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість займає 48,1% (9,4 млрд. грн.).

У видатках Державного бюджету, що становили 34,7 млрд., грн. (102.3% річних призначень), або 19,9% до ВВП, значну частку займали видатки на фінансування соціально-культурних заходів - 21,5% (7.5 млрд. грн.), на обслуговування державного боргу - 13,1%. (4,6 млрд. грн.), витрати на підтримку галузей економіки — 10,9% (3,8 млрд. грн.).

Державний бюджет України зведено з профіцитом 0,9 млрд. грн. (0,5% до ВВП).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб'єктах господарювання (крім малих підприємств та бюджетних установ) на 1 січня цього року становила відповідно 185,3 та 258,4 млрд. грн. Протягом грудня 2000р. дебіторська заборгованість зменшилась на 6,1%, кредиторська - на 4,3% (11,9 та 11,6 млрд. грн. відповідно). Порівняно з початком 2000 р. дебіторська заборгованість зросла на 8,8%, кредиторська - на , 12,7% (за 1999 р. дебіторська заборгованість зросла на 57,8%, кредиторська - на 49,3%).

Протягом 2000р., як і раніше, залишається значною питома вага простроченої заборгованості. Її частка в загальній сумі дебіторської заборгованості становила 43,9% та 45% кредиторської. Порівняно з початком року прострочена дебіторська заборгованість зросла на 5,8%, кредиторська. зменшилась на 1,7%.

Сума несплат суб'єктів господарської діяльності по платежах до бюджету на 1 січня 2001 р. становила 21,1 млрд. грн. (9,5% внутрішньої заборгованості), з неї 67% - прострочена заборгованість. Протягом 2000 р. загальні обсяги заборгованості підприємств перед бюджетом збільшилися на 12,2%.

Встановлена облікова відсоткова ставка Національного банку за грудень 2000 р. становила 27%.

Залишки кредитних вкладень банківської системи України за 2000 р. збільшились на 38,3%, або на 8,3 млрд. грн., і на 1 січня 2001 р. становили 30,1 млрд. грн., з яких 13,9 млрд. грн. - у національній валюті.

Залишки вкладів населення в національній та іноземній валюті у комерційних банках України за 2000 р. збільшились у 1,5 рази і на 1 січня 2001 р. становили 6,6 млрд. грн.

Середньорічний офіційний курс гривні становив 544,01 грн. за 100 дол. США.

Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоторговельний оборот товарів та послуг України у 2000р. становив 33,4 млрд. дол. США і збільшився порівняно з 1999 р. на 18,5%.

Обсяги експорту товарів та послуг збільшились на 18,8%, імпорту - на 18,2% і становили відповідно 18,1 млрд. дол. та 15,3 млрд. дол.

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу країни у 2000р. становило 2,8 млрд. дол. (у 1999 р. воно становило 2,2 млрд. дол.).

Оборот зовнішньої торгівлі України товарами за 2000р. становив 28,6 млрд. дол. США і проти 1999 р. збільшився на 21,8%. При цьому обсяги експорту збільшились на 25,8%, імпорту - на 17,8% і становили відповідно 14,6 млрд. та 14 млрд. дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 616,5 млн. дол. проти негативного 264,5 млн. дол. у 1999 р.

Зовнішньоторговельні операції з товарами у 2000 р. Україна здійснювала з партнерами із 189 країн світу.

Простежується чітка тенденція зменшення частки поставок товарів за бартерними умовами, в експорті вона становила 1,5%, в імпорті - 1,4% (за 1999р. відповідно 3,8% та 3%). У 2000 р. експорт давальницької сировини становив 242 млн. дол. Імпортовано готової продукції з української давальницької сировини на 104,7 млн. дол. Водночас в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 920,1 млн. дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 1564,1 млн. дол. США.

Іноземними інвесторами в підприємства України станом на 1 січня 2001р. вкладено майже 3,9 млрд. дол. США прямих інвестицій, що надійшли з 110 країн світу.

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень 2001 р. становив 11,4 млрд. грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем попереднього року збільшився на 13%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, обсяги продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами) за цей період становив 3,8 млрд. грн., або на 7,8% більше рівня січня 2000 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані і неформальні ринки припадало 38%.

Оборот ресторанного господарства (громадського харчування) у січні 2001р. проти відповідного місяця попереднього року збільшився на 6,6% і становив 165 млн. грн.

За січень 2001р. загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства становив 2,3 млрд. грн., що більше обсягу січня 2000 р. у порівнянних цінах на 11,3% і менше обсягу грудня 2000 р. на 22,6%.

Фізичний обсяг роздрібного товарообороту в січні 2001р. у цінах 1995р. перевищив рівень обсягів січня 1996-2000 рр.

Ціни

 

Приріст споживчих цін у січні 2001 р. становив 1,5% (у відповідному місяці попереднього року - 4,6%). У січні поточного року ціни (тарифи) на продовольчі товари зростали швидше, ніж на послуги та непродовольчі товари (на 2%, 1% та 0,1%).

Приріст цін виробників промислової продукції у січні поточного року становив 0,8% (у січні 2000 р. - 3,2%).

Доходи населення

Номінальні грошові доходи населення за 2000 р. порівняно з 1999р. збільшились на 40,4% і становили 86833 млн. грн., а реальні грошові доходи, визначені за винятком обов'язкових платежів, добровільних внесків та з урахуванням впливу інфляції, зросли на 6,3%.

Середньомісячний грошовий доход у розрахунку на душу населення за 2000 р. становив 146 грн. проти 103,3 грн. за 1999 р.

Грошові витрати та заощадження населення за 2000р. становили 83681 млн. грн., що на 40,6% більше порівняно з 1999 р.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника у 2000р. за попередніми даними становила 230,13 грн., що на 29,6% більше, ніж у 1999 р.

У більшості місяців 2000р. темп росту номінальної заробітної плати випереджав темп росту споживчих цін і, як наслідок, реальна заробітна плата щомісячно зростала в середньому на 0,3%. Разом з тим, середньорічний індекс реальної заробітної плати у 2000 р. відносно попереднього року становив 99,1 % (у 1999р. стосовно 1998 р. він становив 91,1%).

У 2000 р. вдалося досягти суттєвого зменшення суми заборгованості із виплати заробітної плати. Порівняно з початком 2000р. вона зменшилась на 23%, або 1,5 млрд. грн. і на 10 січня 2001р. становила 4927 млн. грн. Слід зазначити, що у 1999р. зменшення обсягу боргу становило лише 1,8%, а у 1998р. та 1997р. спостерігався його приріст на 26,2% та 23,3% відповідно.

Досить значною залишається частка боргу, що утворився у 1999р. та попередніх роках. Зазначена сума становить 2051 млн. грн., або 41,6% всього обсягу невиплаченої заробітної плати. Сума заборгованості, що утворилася внаслідок недостатнього фінансування із бюджетів усіх рівнів на 10 січня 2001р. становила 262 млн. грн., або 5,3% загального обсягу боргу із виплати заробітної плати. Порівняно з 10 січня 2000р. зазначена сума зменшилась удвічі. Сума боргу із місцевих бюджетів становила 204,7 млн. грн., або 78,1% всієї суми бюджетної заборгованості.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного фонду після повної ліквідації протягом вересня 2000 р. не виникала.

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми”, протягом січня 2001р. збільшилась на 1,3%, або на 0,8 млн. грн і станом на 1 лютого 2001р. становила 62,3 млн. грн., що більше порівняно з відповідним періодом минулого року на 19,7%, або на 10,3 млн. грн.. У січні фактично профінансовано в рахунок погашення заборгованості 21,8 млн. грн. (25.9% від потреби).

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом січня 2001р. зменшилась в 5,3 рази і станом на 1 лютого 2001 р. становила 1,7 млн. грн., що в 8,8 рази, або на 13,6 млн. грн. менше суми заборгованості за відповідний період минулого року. У січні фактично профінансовано в рахунок погашення заборгованості 28,1 млн. грн. (94,2% від потреби).

За 2000 р. 4878,4 тис. сімей призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, що становило 94,9% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. Загальна сума призначених субсидій за 2000р. становила 237,2 млн. грн. Крім того, 592,5 тис. сімей (94,6% із числа тих, які звернулися) були призначені субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива на загальну суму 130,6 млн. грн. Середній розмір призначеної у Грудні 2000р. субсидії цього виду на одну сім'ю становив 233 грн.

У 2000р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 5000 млн. грн., що становило 79% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 10 січня 2001 р. становила 6174,3 млн. грн. Термін заборгованості населення за всі послуги становив у грудні 2000р. 11,7 місяців.

Ринок праці

На початок лютого поточного року на обліку в державній службі зайнятості загалом перебувало 1188,7 тис. незайнятих громадян, з яких 96,7% мали офіційний статус безробітних. Рівень зареєстрованого безробіття за перший місяць поточного року в цілому не змінився і залишився на рівні 4,2% працездатного населення працездатного віку.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, на початок лютого поточного року кількість вільних робочих місць та вакантних посад становила 71,8 тис. проти 50,7 тис. на відповідну дату минулого року та 68,2 тис. на початок поточного року.

З Державного фонду сприяння зайнятості населення на допомогу по безробіттю протягом січня поточного року було витрачено 0,5 млн. грн. проти 43,9 млн. грн. у грудні 2000 р.

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

 

 

 

Фактично

за січень 2001р.

Темпи зростання, у %

     
   

Січень 2001 року

до

довідково:

       
     

січень 2000р. до січня 1999 р. *(1)

   

грудня

2000р.

січня

2000р.

 
         

Валовий внутрішній продукт, млн. грн.

13616

х

109,1

103,4

Обсяг промислової продукції (робіт, послуг), млн. грн.

12234,4

89,2

119,5

106,2

Виробництво товарів народного споживання, млн. грн.

у тому числі продовольчі

непродовольчі

 

2071,5

1085,3

770,0

 

85,3

83,9

90,4

 

128,6

128,4

128,9

 

127,9

118,7

140,1

Обсяг продукції сільського господарства, млн. грн.

1400

х

100,5

96,5

Виробництво продукції

тваринництва, м'ясо

(у живій вазі), тис. тонн

молоко, тис. тонн

яйця, млн. штук

 

 

218,0

592,6

606,1

 

 

61,9

75,2

102,6

 

 

94,3

102,7

102,4

 

 

99,7

89,9

97,3

Обсяг будівельно-монтажних робіт, млн. грн.

Вантажооборот *(2), млрд. ткм

Пасажирооборот*(3), млрд. пас.км

 

700,9

30,7

6,1

 

49,9

98,9

88,2

 

109,1

100,5

105,0

 

107,5

106,0

100,2

Експорт товарів та послуг,

млн. дол. США

Імпорт товарів та послуг

млн. дол. США

Сальдо (+, -)

 

18059,3 *(4)

 

15316,8 *(4)

2742,5 *(4)

 

х

 

х

х

 

118,8 *(5)

 

118,2 * (5)

х

 

92,3 *(6)

 

80,5 *(6)

х

Оборот роздрібної торгівлі,

млн. грн.

 

3816,0

 

х

 

107,8

 

109,3

Середньомісячна заробітна плата одного працівника номінальна, грн.

реальна у відсодках

 

 

230,09 *(4)

х

 

 

х

х

 

 

126,6 * (5)

99,1 * (5)

 

 

115,7 *(6)

91,1 *(6)

Заборгованість із виплати заробітної плати, *(7) млн. грн.

у тому числі у бюджетній сферфі

 

4927,5

262,1

 

92,6

88,7

 

77,0

48,3

 

98,2

61,5

Чисельність офіційно зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

 

 

1149,6

 

 

99,5

 

 

97,0

 

 

114,4

Індекс цін виробників промислової продукції

Індекс споживчих цін

 

х

х

 

100,8

101,5

 

117,8

122,1

 

118,5

122,9

 

 

_____________________

*(1) Розраховано за Загальним класифікатором галузей народного господарства.

*(2) З урахуванням комерційних перевезень, виконаних автомобілями нетранспортних підприємств.

*(3) З урахуванням обсягів автомобільних пасажирських перевезень суб'єктами малого бізнесу - фізичними та юридичними особами.

*(4) Дані за 2000р.

*(5) 2000р. у % до 1999р.

*(6) 1999р. у % до 1998р.

*(7) Станом на 10 число.

 

 

 

 

Державний комітет статистики