Impressive iconostasis in Saint Pytatnytsya Church