Chervona Kalyna 2001



Chervona Kalyna



Дебютантка

Мотря Рудько


ескорт

Орест Микита




Debutante

Motria Rudko


escorted by

Orest Mykyta


1/27/2001