La Strada-Ukraine  Ukraine/Ykraina   N E W S   &   C O N F E R E N C E S

| Home | About | News&Conferences | Cases | Links |

| Help & HOTLINES |

 

U=Ukrainian CP1251
T=Transliterated
E=English
· (E) Oct 5, 00
Kyiv, Ukraine
· (U) Sep 22, 00
Kyiv, Ukraine
· (E) Feb 22, 99
Budapest, Hungary
· (U/T) Oct 21, 98
Kyiv, Ukraine
· (U/T) Oct 6, 98
Germany
· (U/T) Oct 1, 98
Kyiv, Ukraine
· (E) Jul 31, 98
New York City
· (U/T) May 13, 98
Kyiv, Ukraine

(E) Nov, 97
Praha, Czech Republic
· (E) Preface
· (E) Praha97 (PDF)
· (E) Praha2
· (E) Praha3
· (E) Praha4
· (E) Praha5

 
 

 

Transliterated text appears below

Участь представниць Міжнародного жіночого правозахисного центру “Ла Страда – Україна”
в конференції “Жінки Баварії”
(Німеччина, 6 жовтня 1998 року) та
в зустрічах з неурядовими жіночими організаціями Німеччини.

6 жовтня в Німеччині (м. Інгольштадт) проходила жіноча конференція “Жінки Баварії”.

Консультанти телефону довіри “Ла Стради – України” були запрошені взяти участь у роботі конференції.

На конференції, яка носила регіональний характер, була надана можливість жіночим організаціям інформувати одне одного про свою діяльність. Піднімались питання захисту жінок від насильства. Окрема увага приділялась питанню торгівлі жінками. Обговорювались можливості законодавчого захисту прав жінок.

Наголошувалось на тому, що жінки зі Східно-Європейського регіону, більшість держав якого знаходиться в перехідному періоді, ускладненого економічною кризою, знаходяться під особливим прицілом міжнародних секс-ділерів. Відзначалося, що саме вихідці з цих держав стають жертвами міжнародної секс—індустрії, серед яких - велика кількість жінок з України.

Під час проведення конференції відбулися:

  • зустрічі із представницями жіночих організацій міста Штутгарта з метою налагодження робочої мережі та координації дій;
  • прес-конференція “Ла Стради – України” для представників німецької преси та неурядових жіночих організацій;
  • зустріч із представницями чесько-німецького проекту “Jana” в м. Фурт і Вальд (Німеччина) та м. Домажліца (Чехія);
  • зустріч з українськими дівчатами, які постраждали від рук секс-ділерів.

Під час зустрічей з представницями жіночих неурядових організацій Німеччини обговорювались механізми пошуку безвісті зниклих за кордоном українських дівчат.

Проблема пошуку безвісти зниклих українських громадянок за кордоном є дуже серйозною для України. Протягом останніх місяців різко зросла кількість телефонних звернень до Телефону Довіри “Ла Страда” з проханням розшукати зниклих за межами України дівчат. Один з можливих шляхів Ла Страда вбачає у розповсюдженні інформації серед неурядових організацій за кордоном.

Результатом участі представниць “Ла Страда – Україна” у конференції стала домовленість про співробітництво, координацію дій у наданні допомоги постраждалим та обговорення практичних питань по поверненню дівчат на батьківщину.

Представники Ла Стради отримали інформацію щодо німецького законодавства стосовно працевлаштування іноземців в Німеччині та одруження з громадянами цієї держави.

Доцільною була інформація про функціонування системи AU-РAIR, яка дає можливість молодим жінкам-іноземкам отримати легальну роботу в Німеччині з одночасним вивченням німецької мови.

Надзвичайно корисним став досвід організації “Жіночих будинків” (притулків для жінок-жертв насильства), які використовувються для тимчасового перебування жінок-жертв секс-ділерів.

 


* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Uchast' predstavnyts' Mizhnarodnoho zhinochoho pravozakhysnoho tsentru “La Strada – Ukrayina”
v konferentsiyi “Zhinky Bavariyi”
(Nimechchyna, 6 zhovtnya 1998 roku) ta
v zustrichakh z neuryadovymy zhinochymy orhanizatsiyamy Nimechchyny.

6 zhovtnya v Nimechchyni (m. Inhol'shtadt) prokhodyla zhinocha konferentsiya “Zhinky Bavariyi”.

Konsul'tanty telefonu doviry “La Strady – Ukrayiny” buly zaprosheni vzyaty uchast' u roboti konferentsiyi.

Na konferentsiyi, yaka nosyla rehional'nyj' kharakter, bula nadana mozhlyvist' zhinochym orhanizatsiyam informuvaty odne odnoho pro svoyu diyal'nist'. Pidnimalys' pytannya zakhystu zhinok vid nasyl'stva. Okrema uvaha prydilyalas' pytannyu torhivli zhinkamy. Obhovoryuvalys' mozhlyvosti zakonodavchoho zakhystu prav zhinok.

Naholoshuvalos' na tomu, sho zhinky zi Skhidno-Yevropej's'koho rehionu, bil'shist' derzhav yakoho znakhodyt'sya v perekhidnomu periodi, uskladnenoho ekonomichnoyu kryzoyu, znakhodyat'sya pid osoblyvym prytsilom mizhnarodnykh seks-dileriv. Vidznachalosya, sho same vykhidtsi z tsykh derzhav stayut' zhertvamy mizhnarodnoyi seks—industriyi, sered yakykh - velyka kil'kist' zhinok z Ukrayiny.

Pid chas provedennya konferentsiyi vidbulysya:

  • zustrichi iz predstavnytsyamy zhinochykh orhanizatsij' mista Shtutharta z metoyu nalahodzhennya robochoyi merezhi ta koordynatsiyi dij';
  • pres-konferentsiya “La Strady – Ukrayiny” dlya predstavnykiv nimets'koyi presy ta neuryadovykh zhinochykh orhanizatsij';
  • zustrich iz predstavnytsyamy ches'ko-nimets'koho proektu “Jana” v m. Furt i Val'd (Nimechchyna) ta m. Domazhlitsa (Chekhiya);
  • zustrich z ukrayins'kymy divchatamy, yaki postrazhdaly vid ruk seks-dileriv.

Pid chas zustrichej' z predstavnytsyamy zhinochykh neuryadovykh orhanizatsij' Nimechchyny obhovoryuvalys' mekhanizmy poshuku bezvisti znyklykh za kordonom ukrayins'kykh divchat.

Problema poshuku bezvisty znyklykh ukrayins'kykh hromadyanok za kordonom ye duzhe serj'oznoyu dlya Ukrayiny. Protyahom ostannikh misyatsiv rizko zrosla kil'kist' telefonnykh zvernen' do Telefonu Doviry “La Strada” z prokhannyam rozshukaty znyklykh za mezhamy Ukrayiny divchat. Odyn z mozhlyvykh shlyakhiv La Strada vbachaye u rozpovsyudzhenni informatsiyi sered neuryadovykh orhanizatsij' za kordonom.

Rezul'tatom uchasti predstavnyts' “La Strada – Ukrayina” u konferentsiyi stala domovlenist' pro spivrobitnytstvo, koordynatsiyu dij' u nadanni dopomohy postrazhdalym ta obhovorennya praktychnykh pytan' po povernennyu divchat na bat'kivshynu.

Predstavnyky La Strady otrymaly informatsiyu shodo nimets'koho zakonodavstva stosovno pratsevlashtuvannya inozemtsiv v Nimechchyni ta odruzhennya z hromadyanamy tsiyeyi derzhavy.

Dotsil'noyu bula informatsiya pro funktsionuvannya systemy AU-RAIR, yaka daye mozhlyvist' molodym zhinkam-inozemkam otrymaty lehal'nu robotu v Nimechchyni z odnochasnym vyvchennyam nimets'koyi movy.

Nadzvychaj'no korysnym stav dosvid orhanizatsiyi “Zhinochykh budynkiv” (prytulkiv dlya zhinok-zhertv nasyl'stva), yaki vykorystovuvyut'sya dlya tymchasovoho perebuvannya zhinok-zhertv seks-dileriv.

 

 


BRAMA Home -- UkraiNEWStand -- Community Press -- Calendar
Advertise on BRAMA -- Search BRAMA
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. All Rights Reserved.