La Strada-Ukraine  Ukraine/Ykraina   N E W S   &   C O N F E R E N C E S

| Home | About | News&Conferences | Cases | Links |

| Help & HOTLINES |

 

U=Ukrainian CP1251
T=Transliterated
E=English
· (E) Oct 5, 00
Kyiv, Ukraine
· (U) Sep 22, 00
Kyiv, Ukraine
· (E) Feb 22, 99
Budapest, Hungary
· (U/T) Oct 21, 98
Kyiv, Ukraine
· (U/T) Oct 6, 98
Germany
· (U/T) Oct 1, 98
Kyiv, Ukraine
· (E) Jul 31, 98
New York City
· (U/T) May 13, 98
Kyiv, Ukraine

(E) Nov, 97
Praha, Czech Republic
· (E) Preface
· (E) Praha97 (PDF)
· (E) Praha2
· (E) Praha3
· (E) Praha4
· (E) Praha5

 
 

 

Transliterated text appears below

Міністерство України у справах сім”ї та молоді Міжнародний жіночий правозахисний центр
“Ла Страда Україна”
Київський центр політичних досліджень та конфліктології
Інформація про проведення міжнародного семінару “Пошук шляхів вирішення проблеми запобігання торгівлі жінками в Україні та формування Національного плану Дій”

13-14 травня 1998 року в м. Києві за ініціативою Міністерства України у справах сім»ї та молоді разом з Міжнародною програмою «Ла Страда» по запобіганню торгівлі жінками в країнах Центральної та Східної Європ, а також Київського центру політичних досліджень та конфліктології був проведений міжнародний семінар “Пошук шляхів вирішення проблеми запобігання торгівлі жінками в Україні та формування Національного плану Дій”.

Робота семінару була розділена на чотири робочі сесії. На обговорення кожної виносилися актуальні проблеми, пов”язані з порушенням прав жінок та необхідністю пошуку ефективних механізмів боротьби з “білим рабством”:

  1. «Торгівля жінками - порушення прав людини в сучасному світі»: чому торгівля жінками є порушенням прав людини, міжнародні документи стосовно запобігання торгівлі жінками, актуальність теми торгівлі жінками в Україні .
  2. «Пошук механізмів запобігання торгівлі жінками на державному рівні»: діяльність урядових структур по запобіганню торгівлі жінками в Україні, необхідність координації діяльності різних міністерств та відомств по запобіганню торгівлі жінками, шляхи формування державного механізму запобігання торгівлі жінками, діяльність різних міністерств та відомств в напрямках: іноформаційно-превентивна робота, допомога потерпілим жінкам, вдосконалення українського законодавства
  3. “Пошук шляхів вирішення проблеми торгівлі жінками на міжнародному рівні”: необхідність напрацювання міжнародних угод з метою запобігання торгівлі жінками, вивчення досвіду європейських держав щодо запобігання торгівлі жінками, обговорення рекомендацій з якими український уряд повинен виступити на міжнародному рівні.
  4. Роль неурядових організацій у вирішенні проблеми запобігання торгівлі жінками. Презентація програми Ла Страда в Україні

В семінарі взяли участь та виступили з розгорнутими доповідями представники державних міністерств - Міністерства України у справах сім”ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ, Національного Центрального Бюро Інтерполу в Україні, Міністерства освіти, Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства закордонних справ, Державного комітету охорони кордонів, Українського Державного Центру Соціальних Служб для молоді, представники посольств закордонних держав в Україні - Чехії, Німеччині, Польщі, Угорщині, представники міжнародних організацій - Міжнародної організації міграції, Представництва Комісії з прав людини Європейського Парламенту, Агенства Міжнародного Розвитку США, Міжнародного Фонду “Відродження”, Фундації проти торгівлі жінками (Нідерланди), Організації Ла Страда (Польша), жіночих неурядових організацій України.

Результатом семінару стало формування Національної програми дій, до якої внесені конкретні пропозиції стосовно комплексної діяльності урядових структур та неурядових організацій України на національному та міжнародному рівнях щодо запобігання торгівлі жінками.

тел. для довідок 044-224-04-46


* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ministerstvo Ukrayiny u spravakh sim”yi ta molodi Mizhnarodnyj' zhinochyj' pravozakhysnyj' tsentr
“La Strada Ukrayina”
Kyyivs'kyj' tsentr politychnykh doslidzhen' ta konfliktolohiyi
Informatsiya pro provedennya mizhnarodnoho seminaru “Poshuk shlyakhiv vyrishennya problemy zapobihannya torhivli zhinkamy v Ukrayini ta formuvannya Natsional'noho planu Dij'”

13-14 travnya 1998 roku v m. Kyyevi za initsiatyvoyu Ministerstva Ukrayiny u spravakh sim»yi ta molodi razom z Mizhnarodnoyu prohramoyu «La Strada» po zapobihannyu torhivli zhinkamy v krayinakh Tsentral'noyi ta Skhidnoyi Yevrop, a takozh Kyyivs'koho tsentru politychnykh doslidzhen' ta konfliktolohiyi buv provedenyj' mizhnarodnyj' seminar “Poshuk shlyakhiv vyrishennya problemy zapobihannya torhivli zhinkamy v Ukrayini ta formuvannya Natsional'noho planu Dij'”.

Robota seminaru bula rozdilena na chotyry robochi sesiyi. Na obhovorennya kozhnoyi vynosylysya aktual'ni problemy, pov”yazani z porushennyam prav zhinok ta neobkhidnistyu poshuku efektyvnykh mekhanizmiv borot'by z “bilym rabstvom”:

  1. «Torhivlya zhinkamy - porushennya prav lyudyny v suchasnomu sviti»: chomu torhivlya zhinkamy ye porushennyam prav lyudyny, mizhnarodni dokumenty stosovno zapobihannya torhivli zhinkamy, aktual'nist' temy torhivli zhinkamy v Ukrayini .
  2. «Poshuk mekhanizmiv zapobihannya torhivli zhinkamy na derzhavnomu rivni»: diyal'nist' uryadovykh struktur po zapobihannyu torhivli zhinkamy v Ukrayini, neobkhidnist' koordynatsiyi diyal'nosti riznykh ministerstv ta vidomstv po zapobihannyu torhivli zhinkamy, shlyakhy formuvannya derzhavnoho mekhanizmu zapobihannya torhivli zhinkamy, diyal'nist' riznykh ministerstv ta vidomstv v napryamkakh: inoformatsij'no-preventyvna robota, dopomoha poterpilym zhinkam, vdoskonalennya ukrayins'koho zakonodavstva
  3. “Poshuk shlyakhiv vyrishennya problemy torhivli zhinkamy na mizhnarodnomu rivni”: neobkhidnist' napratsyuvannya mizhnarodnykh uhod z metoyu zapobihannya torhivli zhinkamy, vyvchennya dosvidu yevropej's'kykh derzhav shodo zapobihannya torhivli zhinkamy, obhovorennya rekomendatsij' z yakymy ukrayins'kyj' uryad povynen vystupyty na mizhnarodnomu rivni.
  4. Rol' neuryadovykh orhanizatsij' u vyrishenni problemy zapobihannya torhivli zhinkamy. Prezentatsiya prohramy La Strada v Ukrayini

V seminari vzyaly uchast' ta vystupyly z rozhornutymy dopovidyamy predstavnyky derzhavnykh ministerstv - Ministerstva Ukrayiny u spravakh sim”yi ta molodi, Ministerstva vnutrishnikh sprav, Natsional'noho Tsentral'noho Byuro Interpolu v Ukrayini, Ministerstva osvity, Ministerstva pratsi ta sotsial'noyi polityky, Ministerstva zakordonnykh sprav, Derzhavnoho komitetu okhorony kordoniv, Ukrayins'koho Derzhavnoho Tsentru Sotsial'nykh Sluzhb dlya molodi, predstavnyky posol'stv zakordonnykh derzhav v Ukrayini - Chekhiyi, Nimechchyni, Pol'shi, Uhorshyni, predstavnyky mizhnarodnykh orhanizatsij' - Mizhnarodnoyi orhanizatsiyi mihratsiyi, Predstavnytstva Komisiyi z prav lyudyny Yevropej's'koho Parlamentu, Ahenstva Mizhnarodnoho Rozvytku SShA, Mizhnarodnoho Fondu “Vidrodzhennya”, Fundatsiyi proty torhivli zhinkamy (Niderlandy), Orhanizatsiyi La Strada (Pol'sha), zhinochykh neuryadovykh orhanizatsij' Ukrayiny.

Rezul'tatom seminaru stalo formuvannya Natsional'noyi prohramy dij', do yakoyi vneseni konkretni propozytsiyi stosovno kompleksnoyi diyal'nosti uryadovykh struktur ta neuryadovykh orhanizatsij' Ukrayiny na natsional'nomu ta mizhnarodnomu rivnyakh shodo zapobihannya torhivli zhinkamy.

tel. dlya dovidok 044-224-04-46

 


BRAMA Home -- UkraiNEWStand -- Community Press -- Calendar
Advertise on BRAMA -- Search BRAMA
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. All Rights Reserved.